Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
Zamknij
 • LABORATORIUM GEODEZYJNE

  Sprawdź naszą ofertę

 • Posiadamy wolne powierzchnie biurowe

  Sprawdź jakie mamy wolne powierzchnie biurowe.

 • Katalog firm jakie są w Parku

  Sprawdź jakie firmy wynajmują u nas powierzchnie.

 • Szukasz sali Konferencyjnej lub Bankietowej

  Sprawdź co możemy Ci zaoferować

 • WIRTUALNE BIURO

  Sprawdź naszą ofertę.

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Oryginalna treść ogłoszenia


ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
UL. SZYB WALENTY 26, 41-700 RUDA ŚLĄSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem  geodezyjnym 725/519 o powierzchni 35 909 m2  położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Bukowej.


1. Opis nieruchomości:
Oznaczenie geodezyjne działki: 725/519 Nr księgi wieczystej GL1S/0005210/5. Powierzchnia 35 909m². Przeznaczenie MPZP: 1PU - teren produkcyjno usługowy, 1EP - teren eksploatacji powierzchniowej, 2 ZP- teren zieleni niskiej. Podstawa prawna: Uchwała nr PR.0007.57.2013  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.  Budynki i zabudowania: Schron bojowy ciężki – typ wytrzymałości „E” najcięższy (przeznaczony do wydzielenia geodezyjnego) Infrastruktura: Możliwość przyłączenia pełnej infrastruktury technicznej,  z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu obiektów handlowo- usługowych.


2. Nieruchomość częściowo po eksploatacji górniczej powierzchniowej. W części centralnej na powierzchni ok.1/3 nieruchomości chronione złoże surowców ilastych. Na części nieruchomości  nieumocniona skarpa oraz sztuczny zbiornik wód przypowierzchniowo-opadowych powstałych po eksploatacji złoża. Na terenie przedmiotowej działki występują ograniczenia związane z zadrzewieniem  i zakrzewieniem. Sąsiedztwo części nieruchomości ograniczone  terenem zapożarowanym.


3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 483 000 zł netto. Słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych netto.


4. Obciążenia nieruchomości :
Dział III:  wolny jest od praw, roszczeń oraz ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Dział IV: hipoteka  umowa na kwotę 110.000,00zł.
Hipoteka w trakcie procedury wykreślenia.


5. Rokowania odbędą się  w siedzibie Sprzedającego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty w  pokoju nr 202a  w  dniu  27 listopada 2018r., o godzinie 12.00.


6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania rokowań, a także zmian warunków postępowania, w tym regulaminu  bez konieczności podawania przyczyny.


7. Oferent przystępując do rokowań ma obowiązek wnieść wadium w formie pieniężnej w  wysokości 15% ceny wywoławczej netto  tj. w kwocie 222 450 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysięce czterysta pięćdziesiąt) w terminie do 22 listopada 2018r. na rachunek  depozytowy : Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Czerneckiej - Dąsal,  41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97 nr 94 8470 0001 2007 0058 8087 0002. Po uznaniu rachunku bankowego notariusza Oferent zobligowany jest stawić się w Kancelarii notarialnej celem spisania protokołu przyjęcia depozytu – co stanowi warunek konieczny przyjęcia wadium. Za datę złożenia wadium uważa się  datę uznania  rachunku depozytowego Notariusza.


8. Regulamin przetargu oraz dokumentację mapowo - prawną nieruchomości można przeglądać osobiście w siedzibie sprzedającego, ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska – pokój 205a, w godzinach od 10.00 - 14.00. Telefon kontaktowy: 32 789 5105.

 

 

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej.

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU III TERMINU POSTĘPOWANIA W TRYBIE USTNEGO
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Oryginalna treść ogłoszenia


ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
UL. SZYB WALENTY 26, 41-700 RUDA ŚLĄSKA

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem  geodezyjnym 725/519 o powierzchni 35 909 mpołożonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Bukowej.


1. Opis nieruchomości:
Oznaczenie geodezyjne działki: 725/519 Nr księgi wieczystej GL1S/0005210/5. Powierzchnia 35 909m². Przeznaczenie MPZP: 1PU - teren produkcyjno usługowy, 1EP - teren eksploatacji powierzchniowej, 2 ZP- teren zieleni niskiej. Podstawa prawna: Uchwała nr PR.0007.57.2013  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.  Budynki i zabudowania: Schron bojowy ciężki – typ wytrzymałości „E” najcięższy (przeznaczony do wydzielenia geodezyjnego) Infrastruktura: Możliwość przyłączenia pełnej infrastruktury technicznej,  z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu obiektów handlowo- usługowych.


2. Nieruchomość częściowo po eksploatacji górniczej powierzchniowej. W części centralnej na powierzchni ok.1/3 nieruchomości chronione złoże surowców ilastych. Na części nieruchomości  nieumocniona skarpa oraz sztuczny zbiornik wód przypowierzchniowo-opadowych powstałych po eksploatacji złoża. Na terenie przedmiotowej działki występują ograniczenia związane z zadrzewieniem  i zakrzewieniem. Sąsiedztwo części nieruchomości ograniczone  terenem zapożarowanym.


3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 730 000 zł netto. Słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy złotych netto.


4. Obciążenia nieruchomości :
Dział III:  wolny jest od praw, roszczeń oraz ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Dział IV: hipoteka  umowa na kwotę 110.000,00zł.
Hipoteka w trakcie procedury wykreślenia.


5. Przetarg odbędzie się  w siedzibie Sprzedającego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty w  pokoju nr 202a  w  dniu  20 listopada 2018r., o godzinie 13.00.


6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania przetargu, a także zmian warunków postępowania, w tym regulaminu  bez konieczności podawania przyczyny.
7. Oferent przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w formie pieniężnej w  wysokości 15% ceny wywoławczej netto  tj. w kwocie 259 500zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) w terminie na trzy dni robocze przed datą przetargu, na rachunek  depozytowy : Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Czerneckiej - Dąsal,  41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97 nr 94 8470 0001 2007 0058 8087 0002. Po uznaniu rachunku bankowego notariusza Oferent zobligowany jest stawić się w Kancelarii notarialnej celem spisania protokołu przyjęcia depozytu – co stanowi warunek konieczny przyjęcia wadium. Za datę złożenia wadium uważa się  datę uznania  rachunku depozytowego Notariusza.


8. Regulamin przetargu oraz dokumentację mapowo - prawną nieruchomości można przeglądać osobiście w siedzibie sprzedającego, ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska – pokój 205a, w godzinach od 10.00 - 14.00. Telefon kontaktowy: 32 789 5105.

 

REGULAMIN PRZETARGU do pobrania tutaj


9. W razie nie rozstrzygnięcia trzeciego przetargu, nieruchomość może być przedmiotem zbycia w ramach rokowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU II TERMINU POSTĘPOWANIA W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Oryginalna treść ogłoszenia

 

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
UL. SZYB WALENTY 26, 41-700 RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem  geodezyjnym 725/519 o powierzchni 35 909 m2 położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Bukowej.


1. Opis nieruchomości:
Oznaczenie geodezyjne działki:725/519 Nr księgi wieczystej GL1S/00052101/5.Powierzchnia 35 909m². Przeznaczenie MPZP: 1PU - teren produkcyjno usługowy, 1EP - teren eksploatacji powierzchniowej, 2 ZP- teren zieleni niskiej. Podstawa prawna: Uchwała nr PR.0007.57.2013  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.  Budynki i zabudowania: Schron bojowy ciężki – typ wytrzymałości „E” najcięższy (przeznaczony do wydzielenia geodezyjnego) Infrastruktura: Możliwość przyłączenia pełnej infrastruktury technicznej,  z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu obiektów handlowo- usługowych.


2. Nieruchomość częściowo po eksploatacji górniczej powierzchniowej. W części centralnej na powierzchni ok. 1/3 nieruchomości chronione złoże surowców ilastych. Na części nieruchomości  nieumocniona skarpa oraz sztuczny zbiornik wód przypowierzchniowo-opadowych powstałych po eksploatacji złoża. Na terenie przedmiotowej działki występują ograniczenia związane z zadrzewieniem  i zakrzewieniem. Sąsiedztwo części nieruchomości ograniczone  terenem zapożarowanym.


3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 977 000 zł netto. Słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych netto  tj. 55,06 zł /m2.


4. Obciążenia nieruchomości :
Dział III:  wolny jest od praw, roszczeń oraz ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Dział IV: hipoteka  umowa na kwotę 110.000,00 zł.
Nieruchomość przedmiotem zabezpieczenia  kolejnego zobowiązania,  hipoteki umownej do kwoty 200.000,00 zł – brak wpisu na dzień ogłoszenia.


5. Przetarg odbędzie się  w siedzibie Sprzedającego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty w pokoju nr 202 a w dniu 6 listopada  2018 r.,  o godzinie 13.00.


6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania przetargu, a także zmian warunków postępowania, w tym regulaminu  bez konieczności podawania przyczyny.


7. Oferent przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w formie pieniężnej wysokości 15% ceny wywoławczej netto  tj. w kwocie 296 550,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) w terminie na trzy dni robocze przed datą przetargu, na rachunek  depozytowy : Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Czerneckiej - Dąsal,  41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97 
nr 94 8470 0001 2007 0058 8087 0002. Po uznaniu rachunku bankowego notariusza Oferent zobligowany jest stawić się w Kancelarii notarialnej celem spisania protokołu przyjęcia depozytu – co stanowi warunek konieczny przyjęcia wadium. Za datę złożenia wadium uważa się  datę uznania  rachunku depozytowego Notariusza.


8. Regulamin przetargu oraz dokumentację mapowo - prawną nieruchomości można przeglądać osobiście w siedzibie sprzedającego, ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska – pokój 205 a,w godzinach od 10.00 - 14.00. Telefon kontaktowy: 32 789 5105

 

REGULAMIN PRZETARGU do pobrania tutaj


9. W razie nie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ogłasza się kolejny przetarg.  W razie nierozstrzygnięcia sprzedaży w trzech przetargach, nieruchomość może być przedmiotem zbycia w ramach rokowań.

 

 

 

 

 

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE

 

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej.

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU

 

Oryginalna treść ogłoszenia

 

ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
UL. SZYB WALENTY 26, 41-700 RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem  geodezyjnym 725/519 o powierzchni 35 909 m2 położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Bukowej.


1. Opis nieruchomości:
Oznaczenie geodezyjne działki:725/519 Nr księgi wieczystej GL1S/00052101/5.Powierzchnia 35 909m².– Przeznaczenie MPZP: 1PU - teren produkcyjno usługowy,1EP - teren eksploatacji powierzchniowej, 2 ZP- teren zieleni niskiej. Podstawa prawna: Uchwała nr PR.0007.57.2013  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.  Budynki i zabudowania: Schron bojowy ciężki – typ wytrzymałości „E” najcięższy (przeznaczony do wydzielenia geodezyjnego) Infrastruktura: Możliwość przyłączenia pełnej infrastruktury technicznej,  z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu obiektów handlowo- usługowych.


2. Nieruchomość częściowo  po eksploatacji górniczej powierzchniowej. W części centralnej na powierzchni ok.1/3 nieruchomości chronione złoże surowców ilastych. Na części nieruchomości  nieumocniona  skarpa oraz sztuczny zbiornik wód przypowierzchniowo-opadowych powstałych po eksploatacji złoża. Na terenie przedmiotowej działki występują ograniczenia związane z zadrzewieniem  i zakrzewieniem. Sąsiedztwo części nieruchomości ograniczone  zapożarowaną  hałdą.


3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 471 074zł netto. Słownie dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 68,81 złotych netto /m2.


4. Obciążenia nieruchomości :


Dział III:  wolny jest od praw, roszczeń oraz ograniczeń na rzecz osób trzecich.
Dział IV: hipoteka  umowa na kwotę 110.000,00zł.
Nieruchomość przedmiotem zabezpieczenia   kolejnego zobowiązania,  hipoteki umownej do kwoty 200.000,00zł – brak wpisu na dzień ogłoszenia.


5. Przetarg odbędzie się  w siedzibie Sprzedającego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty w   pokoju nr 202a  w  dniu  9 października  2018r.,   o godzinie 11.00.


6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania przetargu, a także zmian warunków postępowania, w tym regulaminu  bez konieczności podawania przyczyny.


7. Oferent przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w formie pieniężnej wysokości 15% ceny wywoławczej netto  tj. w kwocie 370.661,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześćset sześćdziesiąt jeden złoty ) do dnia  3 października 2018r. na rachunek  depozytowy : Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Czerneckiej-Dąsal, 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97  nr 94 8470 0001 2007 0058 8087 0002. Po uznaniu  rachunku bankowego notariusza Oferent zobligowany jest stawić się w Kancelarii notarialnej celem spisania protokołu przyjęcia depozytu – co sanowi warunek konieczny przyjęcia wadium. Za datę złożenia wadium uważa się  datę uznania  rachunku depozytowego Notariusza.


8. Regulamin przetargu oraz dokumentację mapowo - prawną nieruchomości można przeglądać osobiście w siedzibie sprzedającego, ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska – pokój 205a, w godzinach od 10.00 - 14.00. Telefon kontaktowy: 32 7895105

 

REGULAMIN PRZETARGU do pobrania tutaj


9. W razie nie rozstrzygnięcia  pierwszego przetargu ogłasza  się kolejne dwa przetargi. W razie nierozstrzygnięcia sprzedaży w trzech przetargach,  nieruchomość może być  przedmiotem zbycia w ramach rokowań.